SIMPSON FIR WATER BARRIERSĀ® DOORS            
Exterior Water Barrier LOW-E GLASS
 
waterbarrier
 
 
  4-9/16 PRIMED EXT FRAM W/BM  
  MILL OAK ADJ INSWING SILL-US4 HINGES  
  7002WB SINGLE DBL DOOR  
  LOW-E DOOR W/ASTRAGAL  
  2-6X6-8 1408.00 3222.00  
  2-8X6-8 1408.00 3222.00  
  3-0X6-8 1408.00 3222.00  
         
 
SIMPSON FIR WATER BARRIERSĀ® DOORS  
Exterior Water Barrier 4-9/16 PRIMED EXT FRAM W/BM  
  MILL OAK ADJ INSWING SILL-US4 HINGES  
  7002WB SINGLE DBL DOOR  
  LOW-E DOOR W/ASTRAGAL            
  2-6X6-8 1408.00 3222.00            
  2-8X6-8 1408.00 3222.00            
  3-0X6-8 140800 3222.00            
 
                 
Exterior Water Barrier          
                   
                   
                   
                   
Options:                  
6-9/16 Primed 60.00              
7-1/4 Primed 80.00              
4-9/16 Hemlock 130.00   Spring Hinges 90.00      
6-9/16 Hemlock 220.00              
7-1/4 Hemlock 240.00              
Backcut Brickmold 44.00              
Outswing 44.00   Colored Hinges N/C      
Deadlock Drill 20.00              
Bronze Sill 40.00              
No Brickmold 29.40              
No Sill 31.20              
                   

Since 1954 Bozeman/Missoula
Exterior Water Barrier
Interior Doors
Contact us
608 E Main, Bozeman, MT 59771  ~  6711 Desmet Rd., Missoula, MT 59808